REGULAMENT CONCURS “10 Ani Împreună - CoffeePoint.ro”

REGULAMENT CONCURS “10 Ani Împreună - CoffeePoint.ro”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL

1.1 Organizatorul Concursului “10 Ani Împreună - CoffeePoint.ro” (denumit în continuare “Concursul”) este Vending Master SRL, cu sediul social în Șos. Olteniței, nr. 247, Hala 3, Popesti-Leordeni, Ilfov, ce se identifică prin Cod Unic de Înregistrare RO33137200, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1352/2014 (denumită în continuare “Organizator”), reprezentată legal prin Director General - Bulai Pavel Cristian.

1.2 Autentificarea și legalizarea Regulamentului, desemnarea și validarea câștigătorului, expedierea premiului vor fi realizate de Organizator. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului. Potențialilor participanți nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, iar participarea la Concurs este gratuită pentru toți cei care participă la Concursul “10 Ani Împreună - CoffeePoint.ro” în perioada de derulare (vezi Secțiunea 2) și întrunesc toate condițiile de înscriere (vezi Secțiunea 3).

1.3 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și, împreună cu detaliile Concursului, sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit pe website-ul Organizatorului, la adresa: https://www.coffeepoint.ro/concurs-aniversar-10 (denumită în continuare “Website CoffeePoint.ro”), pe pagina de Facebook CoffeePoint.ro: https://www.facebook.com/Coffeepoint.ro (denumită în continuare “Pagina de Facebook CoffeePoint.ro”), și pe pagina de Instagram CoffeePoint.ro: https://www.instagram.com/coffeepointro/ (denumită în continuare “Pagina de Instagram CoffeePoint.ro”) pe toată durata derulării Concursului.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda Concursul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost realizată și informarea inițială, respectiv pe Pagina de Facebook CoffeePoint.ro, pe Pagina de Instagram CoffeePoint.ro și pe Website-ul CoffeePoint.ro cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

1.5 Prin înscrierea la Concurs se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participant și acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Concursului și în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv ulterior încetării Concursului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1 Concursul începe la data de 1 martie 2024, ora 00.00 și se încheie la data de 7 mai 2024, ora 23:59 exclusiv online, pe Website-ul www.coffeepoint.ro în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/prelungi în mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public, pe Website-ul CoffeePoint.ro, pe Pagina de Facebook CoffeePoint.ro și pe pagina de Instagram CoffeePoint.ro dedicate Concursului și de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 7 mai 2024 ora 23:59 Organizatorul constată că nu există cel puțin 1 (una) înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la această dată, fără a mai fi necesară anunțarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte formalități.

2.4 Validarea rezultatelor Concursului și acordarea premiului vor avea loc conform prevederilor prezentului Regulament. 

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs numai persoanele fizice sau juridice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de început a Concursului (denumiți în continuare ”Participanți”). Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

3.2 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs următoarele categorii de persoane: (i) persoanele care nu au împlinită vârsta de 18 ani la data de început a Concursului; (ii) angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului; (iii) angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și  desfășurarea Concursului; (iv) rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni participarea la Concurs a persoanelor menționate la art. 3.2, precum și dreptul de a elimina din Concurs orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare participării în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

3.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului în cadrul Concursului, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

3.5 Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Concurs care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiului în cazul constatării unor asemenea situații.

3.6 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului în cauză din Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. 

 

SECȚIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE

4.1 În cadrul Concursului, se va acorda 1 (unu) premiu constând în: 1 x telefon mobil iPhone 15.

4.2 Valoarea totală a premiilor este de 4045 lei (TVA inclus). Toate obligațiile de natură fiscală, aferente acestui premiu, se vor plăti de către Organizator, în conformitate cu valoarea premiului oferit de acesta și prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii Premiului.

4.3 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea lui în bani ori cu un alt bun sau serviciu.

4.4 De asemenea, Câștigătorul nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiului câștigat.

4.5 Premiul va fi predat câștigătorului prin intermediul unui curier dedicat, la adresa comunicată în momentul validării comenzii efectuate, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

5.1 Se înscrie automat în concurs persoanele fizice sau juridice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de început a Concursului care plasează o comandă de minim 1000 (o mie) de lei (TVA inclus) pe Website-ul CoffeePoint.ro.

5.2 Participanții care plasează o comandă cu o valoare egală multiplului sumei minime necesare înscrierii vor avea mai multe șanse de câștig (exemplu: un participant a plasat o comandă pe website-ul CoffeePoint.ro în valoare de 3000 (trei mii) - acesta va avea 3 (trei) șanse de câștig.) În acest caz, în lista participanților, cei amintiți anterior vor fi redactați la rând în lista supusă extragerii câștigătorului, ca și când au plasat mai multe comenzi în valoare de 1000 (o mie) de lei (TVA inclus) una după alta. Așadar, NU vor fi repartizați aleatoriu în lista pentru extragere.

5.3 În cazul în care, una dintre persoanele amintite în art. 5.1 nu dorește să participe la acest concurs, aceasta trebuie să anunțe Organizatorul până pe data de 7 mai 2024 cu privire la excluderea ei din Concurs, pentru ca cel din urmă să finalizeze lista participanților privind extragerea ce va avea loc pe 8 mai 2024. În caz contrat, participarea va fi automată, în momentul plasării comenzii minime necesare, menționate anterior.

 

SECȚIUNEA 6. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1 Câștigătorul va fi desemnat la data de 8 mai 2024, prin tragere la sorți, dintre participanții care au îndeplinit condițiile enunțate anterior (Secțiunea 5. “MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI”).

Se va alege 1 (unu) câștigător și 2 (două) rezerve ale acestuia.

Fiecare înscriere validă la concurs va primi câte un număr de înregistrare, în baza căruia se vor realiza 3 extrageri:

- Extragerea 1: Câștigătorul telefonului mobil iPhone 15

- Extragerea 2: rezerva 1

- Extragerea 3: rezerva 2

În situația în care Câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate fi contactat în vederea ridicării acestuia, premiul se va repartiza primei rezerve.

Tragerea la sorți se va realiza în data de 8 mai 2024, utilizând platforma random.org.

6.2 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la apelul/mesajul transmis de Organizator în privat, efectuate prin intermediul datelor personale furnizate în momentul plasării comenzii pe website-ul CoffeePoint.ro în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare (câștigătorul nu a furnizat datele de contact corecte, nu răspunde, are telefonul închis, nu se află în aria de acoperire etc.) sau pentru oricare alte situații în care Participantul nu poate fi contactat. Participantul care nu răspunde mesajului privat transmis de organizator în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare de la data anunțării contactării conform prezentului Regulament, va fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea primei rezerve, conform procedurii de mai sus.

6.3 După validarea câștigătorului, numele de utilizator al acestuia și premiul acordat vor fi făcute publice prin afișarea pe Website-ul CoffeePoint.ro, pe Pagina de Facebook CoffeePoint.ro, respectiv Pagina de Instagram CoffeePoint.ro în maxim 7 zile (șapte)  lucrătoare de la momentul desemnării câștigătorului, în cadrul paginilor menționate anterior prin intermediul unui video.

6.4 Contestațiile se pot formula și trimite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data publicării câștigătorului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite prin e-mail organizatorului, pe adresa: office@coffeepoint.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

i) numele și prenumele din actul de identitate, furnizate pe website-ul CoffeePoint.ro

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația

6.5 Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore lucrătoare de la confirmarea primirii acestora.

6.6 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.

6.7 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră irevocabil, Organizatorul declarând-ul necâștigător și trecând la contactarea rezervei în ordinea desemnării conform programului de distribuție aleatorie random.org.

 

SECŢIUNEA 7. ÎNMÂNAREA PREMIULUI

7.1 Înmânarea premiului câștigătorului se va face pe cheltuiala Organizatorului.

Premiul va fi transmis către câștigător de către Organizator prin intermediul unei firme de curierat, cu confirmare de primire, în maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la data validării câștigătorului.

7.2 Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiului cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, servicii de curierat etc.

7.3 Înmânarea premiului se va face strict participantului desemnat câştigător, prezentând un act de identitate care să valideze datele acestuia, la adresa de livrare comunicată de acesta în baza unui proces-verbal de predare-primire, precum şi a formularului de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz. Câștigătorului i se pune în vedere că atribuirea Premiului nu este condiționată de transmiterea copiilor de pe actele de identitate, însă este condiționată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării.

7.4 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de Organizator.

7.5 Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

 

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE

8.1 Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiul obținut de către Câștigător în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

8.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru înscrierea în Concurs, etc.)

 

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum și a Organizatorului.

9.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să plaseze o comandă pe website-ul CoffeePoint.ro, ce reprezintă singura condiție de participare la concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfășurare a Concursului.

9.3 Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de Vending Master SRL şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenționează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situația câștigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câștigarea premiului se va face prin publicarea pe paginile de Facebook CoffeePoint.ro, respectiv Instagram CoffeePoint.ro dedicate Concursului, a Participantului câștigător, urmând ca o confirmare a obținerii premiului să se facă telefonic.

9.4 Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanții înțeleg că sunt singurii răspunzători de consecințele acesteia.

9.5 Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele: datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare.

9.6 Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe paginile de Facebook, respectiv Instagram comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înţelege faptul că în timpul vizitării și/sau utilizării paginii de Facebook și Instagram CoffeePoint.ro este expus unui conținut obținut dintr-o varietate de surse şi că website-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut.

9.7 Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanţe Organizatorul nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginilor de Facebook și Instagram CoffeePoint.ro şi a participării la Concurs.

9.8 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorului, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului.

9.9 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului.

9.10 Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătura cu Participantul în vederea derulării Concursului – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

10.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

10.2 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare transmiterii pe e-mail a premiului către câștigător nu vor fi luate în considerare de către Organizator. 

 

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial.

11.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe website-ul CoffeePoint.ro, respectiv paginile de Facebook și Instagram Coffeepoint.ro. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

11.2 Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe website-ul Organizatorului, la adresa: https://www.coffeepoint.ro/concurs-aniversar-10, pe pagina de Facebook CoffeePoint.ro: https://www.facebook.com/Coffeepoint.ro, și pe pagina de Instagram CoffeePoint.ro: https://www.instagram.com/coffeepointro/, (în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.

 

SECȚIUNEA 12. ALTE CAUZE

12.1 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

12.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Concursului.

 

SECȚIUNEA 13. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții și câștigătorul declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mailnsă fie prelucrate și folosite pentru organizarea Concursului și în vederea transmiterii/predării premiului, precum și în scopuri de reclamă, marketing și publicitare, fără alte obligații sau plăți.

13.2 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare. 

13.3 Participanții la Concurs au mai multe drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt menționate mai jos, respectiv:

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la participant pe carele Organizatorul le deține;
  • Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete, în perioada de desfășurare a concursului, până pe 7 mai 2024;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Organizator a datelor cu caracter personal ale participanților;
  • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
  • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ale participantului, în situațiile în care participantul și-a retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce permite participantului să solicite transmiterea unei copii a datelor prelucrate pe care Organizatorul le-a primit de la acesta către o altă entitate.
  • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, de asemenea, de a apela la instanțele de judecată.


13.4 Pentru orice solicitare cu privire la modul în care datele participanților sunt prelucrate, aceștia pot transmite o cerere pe e-mail la: office@coffeepoint.ro.

 

 

 

 

Cum să ne contactați:

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne contactați prin e-mail la adresa  office@coffeepoint.ro. Puteți, de asemenea, să ne scrieți la: Vending Master SRL, Șos. Olteniței, nr. 247, Hala 3, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod Poștal 077160.

Suport clienti Luni-Vineri 8:00 - 17:00

0753319318 office@coffeepoint.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!